Διοίκηση

Διοίκηση

Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΠΕΛΙΟΣ – Περιφερειακός Σύμβουλος ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 794/1985 «κανονισμός λειτουργίας λαϊκής επιμόρφωσης» άρθρο 6, η Ν.Ε.Λ.Ε. είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, υπάγεται στο Νομάρχη και εποπτεύεται από τη Γεν. Γραμμ. Λαϊκής Επιμόρφωσης. Όργανο της Λαϊκής επιμόρφωσης σε επίπεδο Νομού είναι το συμβούλιο της Ν.Ε.Λ.Ε. με πρόεδρο το Νομάρχη. Η Ν.Ε.Λ.Ε. Μεσσηνίας με την υπ. Αρ. 1/1998 πράξη της, αποφάσισε τη πιστοποίηση της Ν.Ε.Λ.Ε. ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Όπως ορίζεται από το Ν. 3879 (ΦΕΚ 163/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» άρθρο 13, παρ. 1), «τα Κ.Ε.Κ. είναι Νομικά Πρόσωπα ή λειτουργούν στο πλαίσιο Νομικών Προσώπων τα οποία έχουν κάποια από τις μορφές που προβλέπονται από την εθνική ή τη κοινοτική νομοθεσία».

Από 1/1/2011 οι Ν.Ε.Λ.Ε. παύουν να υφίστανται αλλά σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 4 του Ν. 3789, «τα πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. των Ν.Ε.Λ.Ε. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μετονομάζονται σε Κ.Ε.Κ. της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας, διατηρούν την υποδομή και τα μέσα και λειτουργούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις που πιστοποιήθηκαν από τον ΕΚΕΠΙΣ και διοικούνται από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη στο πλαίσιο των προγραμματικών κατευθύνσεων του περιφερειακού συμβουλίου και των οδηγιών του Περιφερειάρχη». Διατηρούν τη Νομική τους υπόσταση και διοικούνται από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη (μονοπρόσωπη διοίκηση).

Το ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ με την υπ αριθμό 587/13-1-14 απόφασή του χορήγησε άδεια λειτουργίας στο Κ.Ε.Κ. Π.Ε. Μεσσηνίας με το διακριτικό τίτλο “Κ.Ε.Κ. Π.Ε. Μεσσηνίας Κε.Δι.Βι.Μ 2”.

Newsletter Εγγραφή

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία του ΚΕΚ Μεσσηνίας για να μαθαίνεται άμεσα νέα ανακοινώσεις μας.

Κ.Ε.Κ. ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση ενηλίκων.

Παράλληλα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες για την προώθηση των ανέργων καταρτιζόμενων στην αγορά εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κ.Ε.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Διεύθυνση: Νέδοντος 137, Καλαμάτα 24100, Μεσσηνία

Τηλέφωνο: 27210 95860